Umístění zónových dopravních značek „zákaz vjezdu osobních přepravníků“  v Praze je v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích!

Tím je její platnost resp. vymahatelnost na celém značeném území zpochybněna !

Zákon jasně stanovuje : Jezdec na osobním přepravníku může dle zákona používat stezky pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty na stezkách pro chodce a cyklisty pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí pohybujících se cyklistů.

Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.

Platnost tohoto ustanovení na zmíněných komunikacích nemění ani poslední odstavec tohoto zákona (v paragrafu 60 a), který umožňuje zakázat obci (v Praze Magistrátu hl. města Prahy) pohyb osobního přepravníku na vybraných komunikacích.

Odbor dopravně správních agend byl na tuto skutečnost opakovaně upozorňován Asociací Segway ČR a tento fakt byl i součástí řádných připomínek před zahájením umísťování značení v Praze.

(Výzva pro majitele a uživatele osobních přepravníků na území Prahy)

Stanovy a pravidla

Máme jasně stanovené podmínky k členství a k provozu Segway. Ke členství zveme všechny provozovatele

Řešíme vzniklé situace

Ne všichni provozovatelé Segway v ČR jsou členy Asociace. I tak řešíme případné situace a konflikty spojené s provozem

Členové Asociace

Naši členové dbají nad dodržováním bezpečnosti a pravidel během provozu Segway tours. Přidejte se k nám

Víme o tom své a máme řešení

V Praze je v současné době několik provozovatelů Segway tours. Ne všichni jsou autorizovaní a mají oprávnění k tomuto podnikání. V rámci Asociace tyto subjekty oslovujeme s výzvou k dodržování bezpečnosti a pravidel provozu Segway v Praze. Ne vždy jsme přijati s pochopením.

Stejně tak vyjednáváme i s Městkou částí Praha 1, kam dodáváme podklady, informace i návrhy řešení. Přidejte se k nám a pomozte nám jasně stanovit podmínky.