Pravidla pro provoz Segway a samobalančních zařízení (SZ) na chodnících a ostatních pozemních komunikacích

 1. Každý uživatel projde školením na užívání Segway (SZ) a podepíše deklaraci ještě před tím, než vyjede na vyjížďku. Délka školení je přímo úměrná počtu klientů ve skupině, nejméně však 15 minut. Žádný uživatel nejede bez doprovodu proškoleného průvodce.
 2. Každý uživatel je povinen se chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví, nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
 3. Každý uživatel je povinen řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými zákony, pokyny policie, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích.
 4. Každý uživatel je povinen řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, například při přejíždění vozovky po přechodech pro chodce, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
 5. V rámci organizovných vyjížděk s průvodcem též nejezdit do areálu Pražského hradu a Karlova mostu, vyhýbat se místům s mimořádně úzkými chodníky a též místům, která jsou označena v důsledku zvláštností místních podmínek.
 6. Rychlost vozítka Segway (SZ) bude dosahovat maximálně 10 km/hod.
 7. Při předjíždění, objíždění a při míjení chodce musí uživatel vozítka Segway jet vždy pomaleji, než je maximální přípustná rychlost, výše uvedená a to vždy rychlostí, která je přímo úměrná zachování bezpečné situace běžného chodce. Rychlost určuje vždy instruktor, který jede jako 1. ve skupině.
 8. Žádná osoba pohybující se na Segway (SZ) nemá přednost před chodcem.
 9. Uživatel Segway musí jezdit na chodnících při pravém okraji (kromě objíždění chodců), přičemž to však nesmí být okolo východů z domů a obchodů, či výjezdů z objektů. Tím se omezí jízda vozítek Segway v daném směru jen na chodník na levé straně (vůči tomu směru). Pro ulice, kde je jen jeden z chodníků široký, lze povolit jízdu vozítek Segway jen v tom směru, ve kterém při jízdě po pravé straně chodníku se nebude jezdit okolo východů z domů a obchodů či výjezdů z objektů.
 10. Uživatel na vozíku Segway (SZ) se musí plně věnovat řízení, během jízdy, ani při stání nesmí na vozíku Segway kouřit, jíst, pít, fotografovat ani dělat jiné činnosti, které by odváděli jeho pozornost od řízení stroje.
 11. Uživatel Segway (SZ) vozíku nesmí být pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových a psychotropních látek.
 12. Na vozíku Segway smí být jen jediný uživatel, přibrání ,,spolujezdce´´ je nepřípustné. To se týká i dítěte v zádové sedačce či v úvazu na prsou.
 13. Vozítko Segway (SZ), na němž jede průvodce, který vede skupinu, musí být vybaveno znějícím zvonkem pro jízdu kola, umístěným v bezprostředním dosahu jezdcovy ruky. Jiné zvuky například z klaksonu, či sirény jsou nepřípustné. Zvonek se smí používat pouze v případě nebezpečí. Chodce vždy osloví první jedoucí, tedy průvodce, tak aby nedošlo k polekání chodce za jeho zády. Zvonkem bude vybaven pouze a jen stroj průvodce.
 14. Vozítko Segway (SZ) zůstává dopravním prostředkem, i když se na jeho uživatele vztahují pravidla platná pro chodce dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Průvodce skupiny na vypůjčených vozítkách Segway (SZ) je zároveň ve funkci instruktora, uživatelé Segway (SZ) pod jeho vedením se pohybují po chodnících, které jsou součástí pozemních komunikací.
 15. Každé vozítko Segway (SZ) musí být označeno čitelným označením asociace, popř. adresou půjčovny, ke které stroj patří. Pokud dochází k vzájemnému půjčování vozítek mezi jednotlivými půjčovnami, musejí být všechny vozítka skupiny opatřeny označením aktuálního provozovatele. Označení slouží k identifikaci současného uživatele.
 16. Policista je oprávněn vedoucího skupiny zastavit. Vedoucí skupiny zastaví následně celou skupinu. Policista je oprávněn použít technické prostředky k ověření, zda podezřelý není pod vlivem alkoholu. V pozitivním případě se vozítko Segway zadrží a poté přepraví provozovateli na jeho náklady.
 17. Instruktor má právo a povinnost výpůjčku Segway (SZ) odmítnout člověku, který po běžné instruktáži neovládá řízení vozítka a jehož jízda by představovala nebezpečí pro něho samotného nebo pro ostatní. Instruktor posouzení je subjektivní a na výpůjčku nevzniká právní nárok.
 18. Hmotnost uživatele musí být v rozmezí 30 až 117 kg a to včetně jeho věcí.
 19. Každý zákazník/uživatel má při vyjížďce helmu na hlavě.
 20. Každý uživatel před vyjížďkou stvrzuje, že je obeznámen s pravidly jízdy, dále stvrzuje svým podpisem akceptování zodpovědnosti spojené s užíváním stroje Segway (SZ), zejména pak rizik vyplývajících z jízdy samotné. Dále je podpisem klienta stvrzeno, že bude poslouchat instrukcí průvodce a bude se též chovat neprioritně k provozu ostatních chodců, dopravě a jiným aktivitám, které se budou na pozemních komunikacích vyskytovat.

Každý zaměstnanec asociovaných půjčoven stvrdil svým podpisem, že pravidla pochopil a bude se jimi závazně řídit.